Onderzoek Wageningen UR bevestigt eerdere bevindingen Groen Agro Control

Virussen niet bestand tegen verhitting in Ecoster ontsmetter

In opdracht van het ministerie van LNV onderzoekt Wageningen University & Research de effectiviteit van verschillende ontsmettingstechnieken voor drainwater, te weten verhitting (Ecoster), UV licht en ozon. Uit de recente tussenrapportage blijkt dat verhitting van drainwater in de Ecoster alle onderzochte virussen volledig onschadelijk maakt. Dit bevestigt de resultaten van eerder onderzoek door Groen Agro Control, dat zich toespitste op ToBRFV.

Voor dit project bouwde Van Dijk heating een Ecoster ontsmetter die water met de te testen organismen gedurende 3, 4 of 5 minuten bij 85 °C of gedurende 30 seconden bij 95 °C behandelt. Voor de proeven zijn voor en na de behandeling watermonsters genomen. Afhankelijk van het pathogeen zijn de monsters op planten of op platen uitgezet. De resultaten van infectie en uitgroei zijn vervolgens verzameld en vergeleken met controlemonsters.

De geteste virussen zijn Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), aubergine (eggplant) mosaic virus (EMV) en aardappel (potato) virus X (PVX). Tomato mosaic virus (ToMV) diende als controle. Alle virussen, alsmede de plantpathogene schimmel Fusarium oxysporum, bleken zowel na 3 minuten verhitten bij 85 °C als na 30 seconden verhitten bij 95 °C volledig te zijn verwijderd. Dit zijn tevens de standaardbehandelingen die Van Dijk heating adviseert, ongeacht het toegepaste model. Andere voor de glastuinbouw relevante virussen, schimmels en bacteriën – waaronder diverse Q-organismen – zullen in de loop van dit jaar getest worden. Het onderzoek loopt door tot eind 2022.

Meer informatie?